Hazmuka.com 

POTŘEBNÉ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Pro zpracování průkazu je vhodné disponovat s co největším množstvím informací o budově. Nejlépe je mít zpracovanou technickou dokumentaci pro stávající, či nově navrhovaný stav (při rekonstrukci a nové výstavbě budov). Jedná se o stavební část a jednotlivé profese technických zařízení budov (vytápění, chlazení, ohřev TV, vzduchotechnika, osvětlení, úprava vlhkosti) – Výkresy, technické zprávy. U stávajících objektů je vyžadována i fotodokumentace.

V případě neexistující dokumentace je nutné objekt navštívit, zaměřit, získat dostatečné informace o konstrukcích (tepelně technické vlastnosti) a instalovaných technických systémech.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Ulice, popisné číslo, PSČ, místo
Katastrální území, parcelní číslo
Datum uvedení budovy do provozu
Vlastník nebo stavebník (Jméno, příjmení, adresa, IČ, telefon, e-mail) v případě většího množství vlastníků budovy je potřebné znát identifikační údaje všech.
Účel budovy: (rodinný dům, bytový dům, administrativní objekt…)

STAVEBNÍ ČÁST

Dispozice objektu: (okótované půdorysy, řezy, pohledy), ze které lze dohledat plochy jednotlivých konstrukcí obálky budovy (stěny, střecha, podlaha okna, dveře, vnitřní stěny oddělující provozní celky apod…) a jejich orientaci ke světovým stranám.
Tepelně technické vlastnosti posuzovaných konstrukcí:
Jaké prostory jsou vytápěné a jaké ne: (nachází se zde otopné těleso)

Poznámka: Tepelně-technické vlastnosti konstrukcí: U každé konstrukce, které vytváří hranici hodnocené zóny je nutné znát její tepelně-technické vlastnosti (kolik tepla z dané konstrukce uniká). Tuto hodnotu většinou získáváme z:

- Technické dokumentace (součinitel prostupu tepla „U“, dříve označováno „k“ (W/m2.K)
- Vypočítat hodnotu „U“ ze skladeb konstrukcí (nutnost znát typ skladby a jejich tloušťku – vhodné je znát i součinitel tepelné vodivosti jednotlivých materiálů = λ (W/(m*K) ) např.: obvodová stěna se skládá z 300mm pálená cihla a 100mm tepelná izolace z minerální vlny s λ=0,040 W/(m*K).
- Měřením

TECHNICKÉ SYSTÉMY

U technických systémů je nutné znát konkrétní instalované (nebo budoucí) výrobky – mnoho informací lze dohledat z názvů, technických listů a štítků spotřebičů.

VYTÁPĚNÍ

Druh zdroje tepla vytápění: Například přímotopné vytápění, elektrokotel, tepelné čerpadlo, plynový kotel, kondenzační plynový kotel, lokální plynové topidlo (WAW), kotel na uhlí s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na koks s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na biomasu (dřevo) s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na biomasu (peletky) s automatickým přikládáním, kotel na biomasu (štěpka) s automatickým přikládáním…
Sezónní účinnost zdroje tepla na vytápění: v %, COP,H (u tepelných čerpadel)
Výkon zdroje v kW: Například plynový kotel o výkonu 20kW
Energonositel zdroje tepla: Energonositel = Co zdroj tepla na vytápění spotřebovává pro výrobu tepla – zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, elektřina…
Koncové prvky pro vytápění: Koncové prvky = například teplovodní systém s deskovými otopnými tělesy, teplovodní podlahové vytápění, teplovzdušné vytápění, elektrické podlahové vytápění, elektrické přímotopy…

PŘÍPRAVA TEPLÉ „UŽITKOVÉ“ VODY

Druh zdroje tepla přípravy teplé vody: Elektrický zásobníkový ohřívač, Elektrokotel, tepelné čerpadlo, plynový kotel, kondenzační plynový kotel, kotel na uhlí s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na koks s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na biomasu (dřevo) s ručním nebo automatickým přikládáním, kotel na biomasu (peletky) s automatickým přikládáním, kotel na biomasu (štěpka) s automatickým přikládáním…
Sezónní účinnost zdroje tepla na vytápění: (%, SCOP,H)
Výkon zdroje v kW: (například elektrický zásobníkový ohřev s výkonem 2,2kW)
Energonositel zdroje tepla: Energonositel = Co zdroj tepla spotřebovává na ohřev teplé vody – zemní plyn, černé uhlí, hnědé uhlí, elektřina…
Počet osob v objektu : Pro kolik lidí je objekt určen (návrhový stav)
Charakteristické údaje zásobníku teplé vody: (objem zásobníku teplé vody v litrech, měrná tepelná ztráta, případně tloušťka tepelné izolace (mm) a nebo orientační stáří zásobníku

SLUNEČNÍ KOLEKTORY

Jsou v objektu instalovány sluneční kolektory (Ano/Ne):
Teplota otopné vody:
Typ kolektorů:
Plocha aparatury kolektoru:
Optická účinnost:
Lineární součinitel tepelné ztráty:
Kvadratický součinitel tepelné ztráty:
Počet kolektorů:
Světová strana kolektorů:
Sklon kolektorů:

VĚTRÁNÍ OBJEKTU

Způsob větrání objektu:
Je-li objekt mechanicky větrán: (=vzduchotechnická jednotka, odvodní ventilátory v koupelnách, WC: ano/ne (když ne, je větrán přirozeně okny)
Jaký druh mechanického větrání je instalováno:
Je vzduchotechnická jednotka s rekuperací či ne: (Rekuperace = zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu)
Jaká je druh a účinnost rekuperace (ZZT):

CHLAZENÍ OBJEKTU

Je-li objektu umístěno zařízení pro mechanické (strojové) chlazení objektu: ano / ne
Typ Zdroje chladu:
Sezónní chladicí faktor (EERC):
výkon zdroje chladu v kW:

CENTRÁLNÍ ZDROJ TEPLA

Je v oblasti možnost napojení na CZT?(Centrální zásobování teplem = teplovod, horkovod) : Ano/Ne

DRUH VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ OBJEKTU

Jaký druh osvětlení je instalovaný v objektu: (led, zářivky, klasické žárovky…)
Jakým způsobem se světlo ovládá: Ruční ovládání, automatické fotobuňkou… 

Jsem:
Ing. Jakub Hažmuka
Hazmuka@outlook.com
+420 737 343 964

 
Dálě vytvářím:
Návrhové pomůcky pro projektanty